Friday , April 20 2018

A do të diskutohen plehrat sot në parlament?

Dekreti i Presidentit Bujar Nishani për kthimin edhe njëherë në Kuvend të Ligjit për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve nuk është përfshirë në seancën e sotme të Kuvendit, siç pritej.

Presidenti dha disa argumenta kur nuk e dekretoi këtë ligj të votuar nga mazhoranca, duke dhënë si arsye të parë se” ligji 92/2016 është në kundërshtim me Direktivën 2008/98/EC , sipas të cilit duhet të zbatohet parimi i ‘vetëmjaftueshmërisë dhe afërsisë’ dhe për më tepër nuk është një detyrim që rrjedh nga Marrëveshja e Stabilizim Asocimit apo ndonjë marrëveshje tjetër ndërkombëtare të ratifikuar nga Republika e Shqipërisë.”

Mospërfshirja e dekretit në rendin e ditës duket në axhendën e seancës së sotme parlamentare si më poshtë:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: