Sunday , April 18 2021

Urdhëri Infermierit Qarku Elbasan ka një njoftim të rëndësishëm për praktikantët

Për të gjithë kandidatët që do të aplikojnë për të ndjekur Praktikën Profesionale 3-Mujore me mbikëqyerje. Ju bëjmë me dije se kandidatët do të regjistrohen pranë vendbanimit ku ato jetojnë (kjo për shkak të pandemisë). Datat e dorëzimit të dokumentacionit për regjistrimin për të gjithë profesionet do të jenë si me poshte:

16-17 Dhjetor ora 08:00 -09:00

Pranë zyrave rajonale kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme si ne foto:

VO: Ne munges te Diplomes + Listes Notave te Noterizuar vetem Vertetim…

Gjatë paraqitjes për dorëzimin e dokumentacionit kandidati duhet të ketë parasysh të zbatojë rregullat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale:

Të paraqitet pranë Zyrave të UISH-së Rajonale , i pajisur me masat mbrojtëse, maskë dhe doreza plastike.

Të zbatojë ruajtjen e distancës sociale 1.5-2 metra nga kandidatët e tjerë.

Faleminderit

UISH Elbasan