Wednesday , September 29 2021

Studimi Bachelor në Gjermanisht, çfarë i bën të veçanta studimet në Universitetin e Elbasanit?

Informacion i shkurtër

Kushtët e pranimit: Mesatere e maturantit: 7

Kohëzgjatja: 3 vjet

Pikët e kreditit: 180

Gjuha e mësimdhënies: Shqip dhe gjermanisht

Ky program studimor më përshtatet, nëse …

… më interesojn gjuha gjermane.

… unë dëshiroj të merrem me çështje teoretike dhe praktike të shkencës së historisë dhe të

gjuhës, letersisë dhe kulturës gjermane.

… më interesojnë kultura të ndryshme.

… unë kam interes për tema historike dhe aktuale në shoqëri, kulturë dhe gjuhë.

Çfarë do të mësoj gjatë studimeve?

Në fillim të studimeve jepen njohuri bazë dhe njohuri praktike të gjuhës gjermane si dhe

njohuri mbi përdorimin e metodave shkencore më të rëndësishme..

Në lëndën Gjermanisht studentët marrin njohuri bazë në fushat e gjuhësisë, letërsisë dhe të

kulturës. Përveç kësaj ofrohen seminare qe trajtojnë pikat e përbashkëta të të dy lëndëve si

histori dhe kulturë gjermane.

Çfarë i bën të veçanta studimet në Universitetin e Elbasanit?

Programi studimor „ Gjuhë Gjermane“ në Universitetin e Elbasanit kombinon lëndë të

ndryshme dhe u ofron studentëve shansin e një formimi më të gjerë dhe mundësinë të

mësojnë e të aplikojnë metodat shkencore të lëndëve të ndryshme studimore.

Cilat janë profesionet që mund të ushtroj pas studimeve?

Studentët përgatiten për profesionet në të cilat kërkohen metoda të punës dhe perspektiva të

ndryshme. Ata mund të bashkëpunojnë edhe me historianë si edhe me ekspertë të gjuhës

gjermane.

Vende pune të mundshme janë muzetë, organizatat joqeveritare, administrata komunale.,

shkollat publike dhe jopublike.

Gjithashtu sudentët mund të përfitojnë bursa të shumta nëpërmjet mbështetjes që japin

ambasadat e vendeve gjermanishtfolëse si dhe fondacionet e ndryshme në vendin tonë, me

fokus të veçantë në promovimin e studenteve.