Wednesday , December 1 2021

Kadastra Elbasan ka një njoftim të rëndësishëm për të gjithë qytetarët që…

🗣📢 NJOFTIM PËR BANORËT E PALLATEVE 🌆 PA DOKUMENT PRONËSIE‼️‼️‼️‼️💢 Banorët, të cilët nuk janë pajisur me dokumentin e pronësisë nga shoqeria e ndërtimit për apartamentet/njësitë që posedojnë, mbështetur në VKM-në nr 1180 datë 24.12.2020 të depozitojnë pranë Drejtorisë Vendore të ASHK-së Elbasan, dokumentacionin që provon marrëdhenien juridiko-civile me subjektin ndërtues ⬇️➡️✔kontratë porosie dhe ose kontratë sipermarrje, (e noterizuar)➡️✔çertifikatë familjare të lëshuar për gjendjen familjare në datën e nënshkrimit të kontratës sipas pikës 1➡️✔fotokopje kartë identiteti➡️✔Akt_Ekspertizën➡️ Aplikim ne e- Albania, për përfahirje në proçes legalizimi, kundrejt tarifës 3000 mijë lekë.___________________________________________✅SH Ë N I M : mungesa e dokumentacionit të nevojshëm në zbatim të VKM-së nr. 1180, datë 24.12.2020, sjell vonesë apo mosprocedim të metejshëm nga ana e ASHK Elbasan.✒ SQARIM: Aplikimi mund të bëhet nëse nuk ka aplikuar ndërtuesi ose kanë kaluar afatet e regjistrimit.👉Ndërkohë nga ana e Drejtorit Mariglen Disha, vazhdon shpërndarja e lejeve të legalizimit për qytetarët. 👏👏👏🙏

Advertisement