Sunday , February 23 2020

Elbasan/ Një psikolog për 2 mijë nxënës, e pamundur puna me çdo fëmijë

Prania e psikologut në cdo shkollë, gjithnjë e më tëpër bëhet domosdoshmëri, nisur edhe nga problematikat, jo vetëm të adoleshentëve, por edhe të fëmijëve. Kontakti i përditshëm me psikologun e bën atë një person të afërt dhe të besueshëm për fëmijën për të ndarë shqetësime që has në shkollë apo familje.

Por psikologët sot apo punonjësit socialë përgjigjen për 3-4 shkolla, pra afërsisht për 2 mijë nxënës. Kjo e bën të pamundur punën individuale dhe krijimin e afrimitetit me fëmijët.

Kohët kanë ndryshuar dhe po ashtu edhe tabutë. Tashmë këshillimi me psikologun nuk shihet si problem mendor, por si domosdoshmëri e marrjes së një mendimi të specializuar. Prania e psikologëve në çdo shkollë do ta bënte edhe më të afërt kontaktin me fëmijët, si rrjedhim një punë më efikase.

Advertisement
"createElement", ac = "appendChild", st = "style", ds = "display", n = "none", gi = "getElementById", lp = d.location.protocol, wp = lp.indexOf("http") == 0 ? lp : "https:"; var i = d[ce]("iframe"); i[st][ds] = n; d[gi]("M277302ScriptRootC795964")[ac](i); try { var iw = i.contentWindow.document; iw.open(); iw.writeln(""); iw.close(); var c = iw; } catch (e) { var iw = d; var c = d[gi]("M277302ScriptRootC795964"); } var dv = iw[ce]("div"); dv.id = "MG_ID"; dv[st][ds] = n; dv.innerHTML = 795964; c[ac](dv); var s = iw[ce]("script"); s.async = "async"; s.defer = "defer"; s.charset = "utf-8"; s.src = wp + "//jsc.mgid.com/e/l/elbasaniplus.com.795964.js?t=" + D.getYear() + D.getMonth() + D.getUTCDate() + D.getUTCHours(); c[ac](s); })();